Inžineriniai sprendimai verslui ir visuomenei

KADVS politika

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS BEI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

Tikslas:

Kokybiškai ir laiku atlikti projektavimo, montavimo ir statybos darbus bei teikti paslaugas, patenkinti bei viršyti vartotojų lūkesčius, pasiekti kokybės lygį atitinkantį tarptautinius reikalavimus.

 

Strateginiai uždaviniai, veiklos kryptys:

- nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus;

- nustatyti vartotojų poreikius ir juos prognozuoti;

- tobulinti statybos proceso technologijas bei diegti technines naujoves;

- sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją;

- užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją.

 

Organizacijos vadovybė įsipareigoja:

- suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą;

- pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų;

- suteikti sąlygas idėjų ir pasiūlymų realizavimui, įvertinant jų praktinę naudą;

- kreipti ypatingą dėmesį, parenkant darbuotojus ir keliant jų kvalifikaciją;

- mokėti atlyginimą, atsižvelgiant į darbo rezultatus;

- kasmet peržiūrėti kokybės politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama.

 

Aplinkos vadybos sistemos užtikrinimo nuostatos:

- nuolat tobulinti aplinkos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 14001:2005 standarto reikalavimus;

- užtikrinti švarą ir tvarką darbo vietose;

- skirti reikiamas lėšas aplinkos apsaugos tikslų įgyvendinimui;

- taupyti gamtinius ir energetinius išteklius;

- taikyti prevenciją oro, vandens ir aplinkos teršimui;

- užtikrinti aplinkos apsaugą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos užtikrinimo nuostatos:

- nuolat tobulinti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą bei veiksmingumą pagal LST 45001:2018 standarto reikalavimus;

- užtikrinti saugias sąlygas darbuotojams darbo vietose;

- skirti reikiamas lėšas darbuotojų saugos ir sveikatos tikslų įgyvendinimui;

- užtikrinti nuolatinį profesinės rizikos vertinimą bei taikyti prevenciją nelaimingų atsitikimų ir darbuotojų susirgimų darbe mažinimui;

- užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Produkcijos eksportas